Междуличностни конфликти

Същност Конфликт означава сблъсък – на възгледи, на мнения, на оценки, на поведения, които са различни и не непременно, несъвместими. Така, че житейските конфликти са твърде многообразни. Конфликтната ситуация може да съществува твърде дълго време, но се превръща в конфликт, когато единият от двамата опоненти предприеме практически стъпки за овладяване...

Проблеми на работното място

Проблеми на работното място Трудът е основна форма на жизнена дейност на човека, свързана със създаване на потребителски стойности. Той съпътства човешкото общество от неговото възникване. Най–важното за едно лице, наето по трудово правоотношение, е да има актуална информация за това какво би трябвало да изисква от работодателя си. Трудовият...

Задлъжнялост към институции и фирми

Потребителският спор представлява разминаване във виждания та на търговеца и потребителя относно начина на изпълнение на задълженията по сключения между тях договор (продажба на стока, лизинг, предоставена услуга и пр.). Най-често спорове възникват, когато са нарушени правата на потребителите, като правото на информация, правото на защита на живота и здравето...

Междусъседски спорове

РЕШЕНИЕ НА ПРОБЛЕМА Често се случва….. Но Ви се налага да съжителствате … Разкъсайте омагьосания кръг, избягайте от този ад ! Разрешете спора бързо , ефективно и евтино! Спестете си взаимното унижение в точещите се с години съдебни дела и несигурността в крайния резултат. Спестете скъпите държавни и адвокатски такси....

Делба на имоти и наследство

Съдебно дело Съдебна делба или съдебно дело за делба може да предизвика всеки сънаследник, който подаде в Районния съд молба с приложени към нея документи. Таксите при съдебните делби се заплащат на базата на пазарната цена на имота. Ако съсобствениците не се съгласят да разделят общо имущество доброволно, рано или...