Проблеми на работното място

Няма нищо по-важно от спокойна обстановка в работата!

Проблеми на работното място

Трудът е основна форма на жизнена дейност на човека, свързана със създаване на потребителски стойности. Той съпътства човешкото общество от неговото възникване.
Най–важното за едно лице, наето по трудово правоотношение, е да има актуална информация за това какво би трябвало да изисква от работодателя си. Трудовият договор например се сключва само в писмена форма, работодателят е длъжен да начислява и внася в бюджета осигуровките за здравно, обществено и пенсионно осигуряване и да гарантира заплащането. Във всеки един момент от развитието на едно трудово правоотношение обаче могат да възникнат ситуации, при които работодателят и служителят да имат противоречиви интереси. В този случай също е необходимо да се обърнем към нормативната уредба и да потърсим защита на правата си, които законът ни предоставя. Ако тези обстоятелства не се пренебрегват и се използва възможността да се разреши проблема на по-ранен етап, доброволно, няма да се стига голямата част от казусите да прерастват в съдебни дела. Най–честите случаи на съдебни спорове с работодателите, разбира се, са свързани с незаконни уволнения, искове за заплащане на обезщетение при оставане без работа,нередовно изплащано възнаграждение, заплащане на извънредния труд и т.н.

Безспорно, всеки казус е различен и е част от пъстрата палитра на ежедневните отношения на работното място. Ето защо сме готови да се запознаем детайлно с всеки отделен проблем и да се опитаме съвместно да достигнем до успешното му разрешаване.

ИМАТЕ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ВЪПРОС?

8800 гр.Сливен ул.“Цар Освободител“№8

+359 888 485 381

mediacia@abv.bg