Обучение на медиатори

Сдружение „Възможност за всеки” одобрена от Министерство на правосъдието на РБ обучителна организация със Заповед № ЛС 04-603/23.04.2012г.

Медиацията е един от съвременните инструменти за най-бързото и безболезнено за страните разрешаване на възникнали между тях конфликтни ситуации или правни спорове. Към момента медиацията е доброволен способ, към който съдът приканва страните да използват, преди да продължи делото, но в някои европейски страни е задължителен етап, без който делото не може да продължи. Предстоят промени в ГПК във връзка с адаптирането му към три европейски регламента, приети през 2011 и 2012 г., при което не е изключено да бъде променен и подходът към медиацията от доброволен към задължителен етап в гражданския процес, което несъмнено ще разшири нейното приложно поле.

Сдружение „Възможност за всеки”  организира курсове за медиатори, като това е една реална възможност за тези, които смятат, че имат интерес към тази сфера на обществено полезна дейност, да развият своя потенциал.

След успешно приключване на обучението се издава удостоверение, което служи за вписване в Единния регистър на медиаторите към министерство на правосъдието.

РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

КОГА: ЕЖЕМЕСЕЧНО ВСЕКИ   1-ви и 3-ти УИКЕНД 

 /при група от 4-6 души във време удобно за двете страни

МЯСТО: гр. Сливен,бул. „Цар Освободител“№8 

ЗА ОБУЧЕНИЕТО: Съобразено с Наредбата за условията и реда за обучение на медиатори с обща продължителност  60+ учебни часа, съгласно законовите изисквания в България, с включена теоретична подготовка и практическа част -минимум 30ч.  

С цел да осигурим качествено обучение и лична обратна връзка на всеки участник, работим с малки групи.  

КАКВО УСВОЯВАТЕ: Умения за преговори, дипломация и убедително въздействие в служебните и лични отношения.  

КАК ПРИКЛЮЧВА ОБУЧЕНИЕТО: обучението приключва с  писмен тест и практически изпит под формата на 3 симулирани медиации.

Успешно завършилите обучението получават сертификат за  вписване в Единния регистър на медиаторите към Министъра на правосъдието.

РЕДОВНО ИЗНЕСЕНО ОБУЧЕНИЕ

Ако сте повече от 5-ма  кандидати от друго населено място,
обучението ще се проведе във вашия град в рамките на 6 поредни дни
или 3 поредни съботи и недели в удобно и за двете страни време.

Таксата на цялото обучение е 700 лв. на човек.
В цената са включени учебни материали и кафе-паузи.

Заявка за изнесено обучение може да направите, като ни пишете на имейл: mediacia@abv.bg

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

Записването става по всяко време!

Чрез дистанционната форма на обучение, Вие сами разпределяте времето и срока за обучение. Ние Ви изпращаме необходимите теоретични материали за самоподготовка и при необходимост от консултации, разясняване или възникнали въпроси ще имате постоянна връзка с нас.
В удобни два дни и за двете страни ще се проведе изпит включващ 2 /два/теста и практически упражнения, за което присъствието Ви е задължително.

Таксата за дистанционно обучение е 550 лв.
– прави се отстъпка 5% при записване на група от 3 – ма души.

 

ЗА КОГО Е ПОДХОДЯЩ ТОЗИ КУРС:

За професионалисти, които искат да надградят досегашната си практика в работата с хора и в преговорите с нови практически умения, да направят следваща стъпка или промяна в кариерата си, да се справят още по-ефективно в работата с клиенти и партньори или управлението на хора, и да договарят бързо споразумения във взаимна полза, както и за специалисти, които искат да практикуват като професионални медиатори. Законът за медиацията не съдържа изисквания за образование в определена област. Поради това специалисти от различни професионални области могат да получат правоспособност като медиатори и да оказват съдействие особено ефективно в областите, в които имат натрупан преди това професионален опит, или да се квалифицират в нови области.

Обучение и реализация

Общо за редовна и задочна форма на обучение:

МЯСТО НА ОБУЧЕНИЕТО :

– Сливен, бул.“Цар Освободител“8

– или посочено от вас място

ЗАПИСВАНЕ:

по един от следните начини:

-попълване на формата за обучение

– изпращане на имейл mediacia@abv.bg

– на телефон 0888485381

ТАКСА:

Заплащането на таксата става по банков път на следната банкова сметка:
IBAN BG 55 FINV 915010 UB386226

– крайната цена, която покрива пълното обучение,
заедно с учебните материали и кафе-паузи е 700 лв.

– при записана група от 2-5 души се ползва 10% отстъпка 

– при записана група над 5 души   се ползва 15% отстъпка 

самостоятелна практика от момента на вписването в единния регистър на медиаторите

към центрове за извънсъдебно разрешаване на спорове

в съдилища които разполагат с център по медиация

в големи учреждения, организации или комисии, които се нуждаят от медиатор и др.

Кой може да стане медиатор?

Чл. 8. (Изм. – ДВ, бр. 86 от 2006 г.) (1) Медиатор може да бъде само дееспособно лице, което отговаря на следните изисквания:
1. не е осъждано за престъпления от общ характер;
2. завършило е успешно курс на обучение за медиатор;
3. не е лишено от право да упражнява професия или дейност;
4. (доп. – ДВ, бр. 9 от 2011 г.) има разрешение за дългосрочно или постоянно пребиваване в Република България, ако лицето е чужд гражданин;
5. вписано е в Единния регистър на медиаторите към министъра на правосъдието.

За кого е подходящ този курс?

Широк кръг от специалисти, които желаят да придобият или подобрят професионалните си умения в сферата на разрешаването на спорове, напр.: правни съветници, адвокати, психолози, ръководители на екипи и дружества, експерти по управление на човешки ресурси, връзки с обществеността, маркетинг, банков и застрахователен сектор, обучители, журналисти, консултанти, икономисти, офис-мениджъри, предприемачи и други.