Медиация

Извънсъдебно разрешаване на спорове

ИНТЕЛИГЕНТНО РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

Медиацията е извънсъдебен доброволен способ за уреждане на спорове чрез който можете да постигнете повече.
При медиацията решенията във връзка с уреждането на спора се взимат от страните, а не се налагат от трето лице. При медиацията можете да разрешите спора сега, без да се налага да водите дълги и скъпо платени съдебни процеси, изходът от които никога не е предварително сигурен. Освен това, решенията ги взимате Вие.
Медиацията се води от трето независимо лице – медиатор, който определя регламента, осигурява място за провеждане на процедурата, напътства страните, но който не дава готово решение на проблема, а цели страните да достигнат до най-доброто за тях уреждане на отношенията.

ДАЙТЕ ВЪЗМОЖНОСТ НА МЕДИАЦИЯТА

Чрез медиацията бихте могли да разрешите конкретен спор, но също така е възможност да чуете позицията, желанията, интересите на другата страна и вероятно ще се окаже, че има много повече неща, които ви свързват, отколкото тези, по които мненията Ви се разединяват. Така може да се окаже, че даден спорен момент е дал началото на много силно сътрудничество и дълготрайни взаимоотношения, понеже е станал повод да седнете на една маса с другата страна и да разберете какви са целите на всеки един от Вас и да обедините действията си в една посока, тъй като спорът освен всичко, е и възможност за нов поглед върху създалата се ситуация.

ВСИЧКО ЗАВИСИ ОТ ВАС

Можете да опитате да решите споровете си доброволно, тъй като това зависи от Вас, а ако не успеете да постигнете съгласие с другата страна, то тогава Вие нищо не губите. Остава открита възможността да се обърнете към Държавата, която чрез своята съдебна система да се заеме със случая Ви.

НАЙ-ДОБРОТО ЗА ВАС

Ако опитате чрез медиация, няма за какво да съжалявате. Ако успеете, ще постигнете разрешение на проблема днес и то по начин, който Ви удовлетворява, вместо да чакате чуждо решение, неясно какво, неясно кога, но някога в бъдещето, когато интересите и потребностите Ви биха били други. Чрез медиация – решавате Вие, решавате сега, решавате това, което е добро за Вас.

Как протича медиацията

На първо място следва да се има предвид, че медиацията е удачна за прилагане при търговски, имотни, договорни, семейни и трудови спорове. Медиaцията може да се прилага независимо от обстоятелството дали по спора се води съдебно производство или не.

На първо място следва да се има предвид, че медиацията е удачна за прилагане при търговски, имотни, договорни, семейни и трудови спорове. Медиaцията може да се прилага независимо от обстоятелството дали по спора се води съдебно производство или не.
Ако сте решили да опитате чрез медиация, първата стъпка е да заявите желанието си за провеждане на процедурата. Това можете да направите като се свържете по телефона, изпратите имейл или дойдете в офиса. Накратко е необходимо да разкажете за естеството на проблема, да оставите Вашите координати за връзка, както и тези на насрещната страна.
Вие сами можете да поканите другата страна да участва в процедура по медиация, но ако нямате възможност или не желаете да направите това, тогава медиаторът се свързва с нея. Поканата може да стане по телефон, имейл, писмо или на място в зависимост от избрания от Вас начин и съобразно конкретния случай като направените разходи във връзка с поканата се поемат от заявителя.
На уговорения ден и час страните се явяват за провеждане на среща по медиация. В началото на срещата медиаторът разяснява накратко на страните как ще протече самата процедура.
За начало на медиацията се счита моментът, в който страните заявят писмено съгласието си за участие в процедурата.

1

ТАКСА

Таксите и разходите се понасят поравно от страните, освен ако е уговорено друго. Страните заплащат регистрационна такса и такса за медиация.

  • Цена за консултация – 40лв. Дължи се от страната инициатор.
  •  300 лв. такса за медиация / без значение броя на сесиите/ при спорове между граждани или спорове, свързани с имуществен интерес под 10 000лв.
  • при спорове, с имуществен интерес над 10 000лв. се дължи 5% от стойността на интереса.
  • при участие на повече от две страни в спора се заплаща допълнителна такса в размер на 30% увеличение за всяка допълнителна страна

Сумата за медиация се внася преди процедурата, по банков път.