Психологическо консултиране, терапия и релаксация

ПСИХОЛОГИЧНО ОБУЧЕНИЕ

Групово тренингово обучение за фирми, училища, и др. в различни насоки.

ПСИХОЛОГИЧЕСКО КОНСУЛТИРАНЕ

Предлагаме индивидуално, групово, кризисно, семейно консултиране. Помощ при междуличностни, семейни, служебни, училищни проблеми. Помагаме и при превенция на зависимости, стресови и депресивни състояния.

ПОДГОТОВКА ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА РАБОТА

Предлагаме помощ при явяване на интервю, при психологично интервю, при попълване на въпросници.

Психологическото консултиране и подкрепа е ориентирано към здрави в психично отношение личности, които преживяват определени трудности или си поставят цели, за реализирането на които е необходимо допълнително самопознание и обучение. Затова за тях казваме, че са клиенти, а не пациенти. Целта на всяко консултиране е да помогне на личността да открие ефективно решение на своя проблем. Психологът и клиентът заедно работят като един екип с различни хипотези за решение на анализирания проблем. Консултантът помага на личността да изрази своите преживявания и я мотивира да промени възприятията си и поведенческите си стратегии, за да открие нови възможности за справяне с ежедневните трудности. В психологическото консултиране и терапия се прилагат специфични методи и техники и се изготвя индивидуална програма за всеки клиент и за всеки проблем. Психологът обучава лицето как да прилага някои от техниките за справяне с проблема и подкрепя неговите усилия за постигане на траен успех.

ИМАТЕ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ВЪПРОС?

8800 гр.Сливен ул.“Цар Освободител“№8

+359 888 485 381

mediacia@abv.bg