Задлъжнялост към институции и фирми

Това са така наречените потребителски спорове

Потребителският спор представлява разминаване във виждания та на търговеца и потребителя относно начина на изпълнение на задълженията по сключения между тях договор (продажба на стока, лизинг, предоставена услуга и пр.). Най-често спорове възникват, когато са нарушени правата на потребителите, като правото на информация, правото на защита на живота и здравето им от опасни стоки или са засегнати икономическите интереси на потребителите. Споровете възникват или са пряк резултат от преднамерено незачитане на потребителски права (заблуждаване на потребителя относно качествата на предлагания продукт, цената, условията на поддръжка и ремонт, срока на годност и др.) или разминаване в очакванията на потребители и действително предоставеното (констатирани липси или дефекти на продукта, неудовлетвореност от качествата на стоката). Потребителски спорове се случват ежедневно в почти всички сектори на търговията и икономиката. В това няма нищо ненормално. По-важно е съществуването и прилагането на развити методи и средства за тяхното разрешаване в интерес на справедливостта и зачитането на потребителските права и осигуряване на сигурността в търговския оборот. Най-разпространеното средство за разрешаване на потребителски спорове са извънсъдебните преговори с търговеца или производителя на стоката или услугата. По този начин чрез непосредствен контакт и диалог се постига споразумение в интерес на двете страни. Това е най-бързият,най-икономичният и най-ефективният начин за уреждане на потребителските спорове и масова практика в развитите пазарни стопанства в страните от Европейския съюз и САЩ. Успешното уреждане на потребителски спорове чрез пряк контакт укрепва доверието между потребител и търговец спомага за поддържане на имиджа на търговеца и на удовлетвореността на потребителя. То повишава доверието на потребителите в пазара и е фактор за насърчаване на търговския оборот. У нас все още търговците не винаги са склонни на пряк и толерантен диалог с клиентите си, което довежда до чести неразбирателства и нелицеприятни разправии, от които никой не печели. В много случаи това доставя огорчения за потребителите или ги принуждава да полагат големи усилия, за да защитят правата си в случаи от незначителен мащаб.

ИМАТЕ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ВЪПРОС?

8800 гр.Сливен ул.“Цар Освободител“№8

+359 888 485 381

mediacia@abv.bg