Междусъседски спорове

Със съседите сте като риба, рак и щука?

Понякога Ви се иска да им кажете „Махай се от тука“?

Съседът ви е наводнил, изхвърля боклука си през терасата и той пада редовно при вас, климатикът му капе върху новия ви перваз или не дава пари за месечни такси и ремонти, не се съобразява с никой

РЕШЕНИЕ НА ПРОБЛЕМА

Често се случва….. Но Ви се налага да съжителствате … Разкъсайте омагьосания кръг, избягайте от този ад ! Разрешете спора бързо , ефективно и евтино! Спестете си взаимното унижение в точещите се с години съдебни дела и несигурността в крайния резултат. Спестете скъпите държавни и адвокатски такси. Не знаете как ! Чрез извънсъдебно разрешаване на спора / по Закона за медиация в сила от 2004г.

ПРОЦЕДУРАТА

Тази процедура цели да се намери взаимно изгодно и справедливо за страните по спора решение. Тя се ръководи от лицензиран медиатор, който е неутрална страна. Това е човекът, който чрез своите професионални методи и опит ви подпомага в търсенето на множество варианти и способи за тяхното ефективно приложение. Сключеното и нотариално завереното споразумение има силата на съдебно решение. Таксата за медиация може да бъде заплатена от един или събрана от всички живущи за разрешавате проблема, при пълна конфиденциалност и запазване на добрите отношения.  

ИМАТЕ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ВЪПРОС?

8800 гр.Сливен ул.“Цар Освободител“№8

+359 888 485 381

mediacia@abv.bg