Делба на имоти и наследство

Съществуват два вида делби: доброволна и съдебна

До съдебна делба се стига, ако липсва разбирателство между съсобствениците, сънаследниците или бившите съпрузи

Съдебно дело

Съдебна делба или съдебно дело за делба може да предизвика всеки сънаследник, който подаде в Районния съд молба с приложени към нея документи. Таксите при съдебните делби се заплащат на базата на пазарната цена на имота. Ако съсобствениците не се съгласят да разделят общо имущество доброволно, рано или късно се стига до съдебна делба. Съдебната делба минава през две фази. Първата е по нейното допускане. Ако съдът приеме, че тя е допустима, в решението трябва да се произнесе изрично между кои лица и за кои имоти ще се извърши, каква е частта на всеки. Следва втората фаза. При нея се извършва реалното и окончателно разделяне на имота или имотите, или пък възлагането на един и изравняването с пари за другите. Ако имотът или имотите са реално поделяеми, то съдът съставя разделителния протокол въз основа заключението на вещо лице. После той призовава страните, за да им го предяви и изслуша възраженията им по него, като съставя и обявява окончателния разделителен протокол. След влизане на решението в сила, съдът призовава страните за теглене на жребий за отделните дялове. Съдът може да извърши делбата, като разпредели имотите между съделителите, без да тегли жребий, когато съставянето на дялове и тегленето на жребий се оказва невъзможно или много неудобно.

Доброволна делба

Доброволната делба според формата си на извършване може да бъде:

· Обикновен договор (в писмен вид и нотариално заверен) за доброволно разпределяне на реалните дялове.
Текстът се изготвя от страните.
Трябва да се представят следните документи:
– удостоверение за смъртта;
– удостоверение за наследниците на наследодателя;
– документ, че имоти са собственост на наследодателя;
– удостоверение за данъчна оценката на недвижимите имоти;
– скица -проект заверена от съответната институция или удостоверение, че имотите са делими;
– утвърден архитектурен план, установяващ реалното разделяне на жилището.
Делбата е изцяло нищожна, когато тя е извършена без участие на някой от сънаследниците или когато в делбата е включен чужд имот, и т. н.
Делбата трябва да отговаря на изискванията за действителност на юридическите актове. Договорът се вписва в съответната служба по вписванията.

Съдебна делба

Съдът одобрява делбата след като извърши проверка за спазване на всички изисквания за нейната валидност. Такъв договор може да бъде унищожен в предвидените от закона случаи – например при измама.
Необоходими документи за делба на земеделска земя или неурегулиран поземлен имот :
– данъчна оценка на имота;
– скица проект за делбата;
– удостоверение за наследници /ако е необходимо/;
– нотариален акт;
– договора за делба.
В скицата проект се описва как се разделя имота и каква е квадратурата на новообразуваните парцели, като тя се внася за одобрение и нанасяне в кадастъра.
Доброволната делба е възможна само ако са спазени изискванията за минимална големина на парцелите по чл. 19 от ЗУТ.

След като са събрани всички нужни документи е нужно всички които ще получат дял от имота да подпишат договора за делба пред нотариус.

Не може да има изобщо спор, че няма нищо по-добро от това делбата да бъде направена доброволно, а не да се ходи по съдилищата и да се влошават с години взаимоотношения между роднини. Въпреки, че е доброволен, всяка от страните може да го оспорва и в съд, ако в даден момент се окаже, че има измама, грешка, изнудване при сключването и т.н.

ИМАТЕ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ВЪПРОС?

8800 гр.Сливен ул.“Цар Освободител“№8

+359 888 485 381

mediacia@abv.bg