Правни услуги

Всеки от нас ежедневно се сблъсква с различни проблеми, за решаването на които понякога се изискват специални знания и умения. Законодателството в България търпи динамични изменения и чести допълнения. Това изисква от Вас да сте винаги актуални спрямо последните изменения на закона и да сте гъвкави при планирането на вашата дейност. Ние не се страхуваме от новостите и промените, а с постоянното си усъвършенстване и желание да предложим висококачествено юридическо обслужване задоволяваме напълно интересите на нашите клиенти. Решителността при разрешаването на проблемите, професионалната увереност и компетентност съпровождат ежедневно нашата работа.

Услуги

Предлагаме висококвалифицирана юридическа помощ, индивидуален подход към всяка ситуация, възможност за съвместно вземане на решения и предоставяне на своевременна информация за хода на работата по конкретно зададения казус. Предоставяме богата гама от специализирани консултации и услуги:

процесуално представителство

обжалване на индивидуални административни актове или откази за издаването на такива актове; обжалване на наказателни постановления, данъчно-ревизионни актове, актове за глоби; процесуално представителство пред съд при водене на трудови дела във връзка с уволнения, съкращения, обезщетения и спорове, свързани с трудовото законодателство; процесуално представителство и правна защита при водене на гражданско-правни дела и др.

h

Обществени поръчки

правни съвети при провеждане на процедури по възлагане на различните видове обществени поръчки, изготвяне на документация, подготовка на оферти и евентуално обжалване или процесуално представителство.

Договори

изготвяне на прецизни и издържани договори, всеобхватно защитаващи правата и интересите на клиентите – трудови договори, покупко-продажби, комисионни, спедиционни, договори за превоз, консигнация, поръчка.

Недвижими имоти

консултации по въпроси, свързани с учредяване и прехвърляне на вещни права върху недвижими имоти /право на собственост, право на ползване, право на строеж, пристрояване и надстрояване, сервитути и др./, изготвяне на необходимите договори и документи, както и съдействие при изпълнението на всички процедури пред нотариус.

търговци и търговски дружества

регистриране на еднолични търговци, търговски дружества, клонове и представителства на търговци, юридически лица с нестопанска цел, неперсонифицирани дружества и др., както и всички свързани с тях промени /прекратяване, ликвидация, преобразуване и т.н.

Имате допълнителен Въпрос?

Политика за поверителност

8800 Сливен
+359 888 485 381
info@sporbg.com