СЕРТИФИЦИРАЩО ОБУЧЕНИЕ ЗА МЕДИАТОРИ ПРЕЗ 2021Г.

Сдружение „Възможност за всеки” одобрена от Министерство на правосъдието на РБ обучителна организация със Заповед № ЛС 04-603/23.04.2012г.

 

Медиацията е един от съвременните инструменти за най-бързото и безболезнено за страните разрешаване на възникнали между тях конфликтни ситуации или правни спорове. Към момента медиацията е доброволен способ, към който съдът приканва страните да използват, преди да продължи делото, но в някои европейски страни е задължителен етап, без който делото не може да продължи. Предстоят промени в ГПК във връзка с адаптирането му към три европейски регламента, приети през 2011 и 2012 г., при което не е изключено да бъде променен и подходът към медиацията от доброволен към задължителен етап в гражданския процес, което несъмнено ще разшири нейното приложно поле.

 

Сдружение „Възможност за всеки”  организира курсове за медиатори, като това е една реална възможност за тези, които смятат, че имат интерес към тази сфера на обществено полезна дейност, да развият своя потенциал.

След успешно приключване на обучението се издава удостоверение, което служи за вписване в Единния регистър на медиаторите към министерство на правосъдието.

Три форми на обучение

Редовно обучение

1-во ниво – 13-15 март 2020г.
2-ро ниво – 20-22 март 2020г.
Какво представлява обучението?
Това обучение е практически курс за придобиване на правоспособност на медиатор. То дава професионална подготовка за разрешаване на конфликти от всички сфери на живота. Курсът е с продължителност 6 дни, разпределени съобразно посочения график. Съдържанието и методологията на курса са в съответствие с изискванията за обучението на медиатори, предвидени в Наредба № 2/15.03.2007г.
След всяко ниво се провежда тест, а по време на практикума се провеждат поне три симулационни медиации и практически изпит.
Уменията, които придобивате в обучението, са:
• Да прилагате стратегии за ръководене на позиционни преговори и преговори, основани на интереси
• Да прилагате богат арсенал от техники за разрешаване на конфликти
• Да се справяте с предизвикателно поведение на страните,
• Да работите успешно за пренасочване на емоциите на страните в конструктивна посока,
• Да прилагате стратегии за творчески решения и излизане от задънени улици.

Каква е таксата за участие?
Таксата за цялото обучение от 6 дни е 600 лева.
Осигурени са учебни материали и кафе паузи.

Отстъпки. Таксата е 530 лв. при:
• повече от 1 представител на организация,
или
• заплащане на таксата до 1.03.2020г.

Срок за записване и заплащане на таксата: 8.03.2020г.
Записването става чрез изпращането на съобщение на адрес: mediacia@abv.bg, в което посочвате трите си имена, телефон за връзка и email и формата на обучение /редовна /. Можете да се запишете и на тел. 0888 48 53 81 /Мавродиева/.
Потвърждаването на записването става след заплащането на авансова такса от 30 лв., или на пълната такса за участие /до 8.03.2020г./ При отказ на участника, авансовата такса не подлежи на връщане. При отказ след заплатена пълна такса, на участника се връща пълната сума, като се приспадат 30 лева задължителни административни разходи за обучението.

Какво е необходимо, за да завършите успешно обучението?
За успешното завършване на обучението и получаването на удостоверение за медиатор, което служи за придобиване на правоспособност и вписване в Единния регистър на медиаторите към министъра на правосъдието, е необходимо:
• Присъствието Ви на най-малко 80% от всички часове в обучението или най-малко 4 дни, както и
• Успешното полагане на предвидените в учебната програма изпити – писмени тестове, практически изпит и интервю – съгласно изискванията в Наредбата по чл. 8 от Закона за медиацията.

В случай, че не сте присъствали на изискуемия брой часове или не сте положили успешно някой от задължителните изпити, по Ваше желание можете да направите това с някоя от следващите ни групи.

j

Редовно изнесено обучение

Ако сте 3 или повече кандидати от едно населено място, обучението ще се проведе във вашия град в рамките на 6 поредни дни или 3 поредни съботи и недели в удобно и за двете страни време.

Таксата на цялото обучение е 600 лв. на човек. В цената са включени учебни материали и кафе-паузи.

Заявка за изнесено обучение може да направите, като ни пишете на email:mediacia@abv.bg

Дистанционно обучение

Записването става по всяко време!

Чрез дистанционната форма на обучение, Вие сами разпределяте времето и срока за обучение. Ние Ви изпращаме необходимите теоретични материали за самоподготовка и при необходимост от консултации, разясняване или възникнали въпроси ще имате постоянна връзка с нас.
В удобни два дни и за двете страни ще се проведе изпит включващ 2 /два/теста и практически упражнения, за което присъствието Ви е задължително.

Таксата за дистанционно обучение е 450 лв.
– прави се отстъпка 5% при записване на група от 3 – ма души.

Запишете се за обучението на email: mediacia@abv.bg , като изпратите трите си имена, телефон и email за връзка с вас и посочите формата на обучение /дистанционно/.

Запишете се тук!

Политика за поверителност

6 + 10 =

Записване и реализация

Общо за редовна и задочна форма на обучение:

Място на обучението:
– Сливен, бул.“Цар Освободител“8

– или посоченото за конкретни дати място

Записването става по един от следните начини: 

-попълване на формата за обучение

– изпращане на e-mail obuchenie@sporbg.com

– на телефон 0888485381

Заплащането на таксата става по банков път на следната банкова сметка:
IBAN BG 55 FINV 915010 UB386226

 

 

-самостоятелна практика от момента на вписването в единния регистър на медиаторите
-към центрове за извънсъдебно разрешаване на спорове
-в съдилища които разполагат с център по медиация
-в големи учреждения, организации или комисии, които се нуждаят от медиатор и др.
Кой може да стане медиатор?
Чл. 8. (Изм. – ДВ, бр. 86 от 2006 г.) (1) Медиатор може да бъде само дееспособно лице, което отговаря на следните изисквания:
1. не е осъждано за престъпления от общ характер;
2. завършило е успешно курс на обучение за медиатор;
3. не е лишено от право да упражнява професия или дейност;
4. (доп. – ДВ, бр. 9 от 2011 г.) има разрешение за дългосрочно или постоянно пребиваване в Република България, ако лицето е чужд гражданин;
5. вписано е в Единния регистър на медиаторите към министъра на правосъдието.
За кого е подходящ този курс?
Широк кръг от специалисти, които желаят да придобият или подобрят професионалните си умения в сферата на разрешаването на спорове, напр.: правни съветници, адвокати, психолози, ръководители на екипи и дружества, експерти по управление на човешки ресурси, връзки с обществеността, маркетинг, банков и застрахователен сектор, обучители, журналисти, консултанти, икономисти, офис-мениджъри, предприемачи и други.

Имате допълнителен Въпрос?

Политика за поверителност

8800 Сливен

+359 888 485 381

mediacia@abv.bg