Медиация

Извънсъдебно разрешаване на спорове

Интелигентно разрешаване на спорове

Медиацията е извънсъдебен доброволен способ за уреждане на спорове чрез който можете да постигнете повече.
При медиацията решенията във връзка с уреждането на спора се взимат от страните, а не се налагат от трето лице. При медиацията можете да разрешите спора сега, без да се налага да водите дълги и скъпо платени съдебни процеси, изходът от които никога не е предварително сигурен. Освен това, решенията ги взимате Вие.
Медиацията се води от трето независимо лице – медиатор, който определя регламента, осигурява място за провеждане на процедурата, напътства страните, но който не дава готово решение на проблема, а цели страните да достигнат до най-доброто за тях уреждане на отношенията.

Дайте възможност на медиацията

Чрез медиацията бихте могли да разрешите конкретен спор, но също така е възможност да чуете позицията, желанията, интересите на другата страна и вероятно ще се окаже, че има много повече неща, които ви свързват, отколкото тези, по които мненията Ви се разединяват. Така може да се окаже, че даден спорен момент е дал началото на много силно сътрудничество и дълготрайни взаимоотношения, понеже е станал повод да седнете на една маса с другата страна и да разберете какви са целите на всеки един от Вас и да обедините действията си в една посока, тъй като спорът освен всичко, е и възможност за нов поглед върху създалата се ситуация.

Всичко зависи от Вас

Можете да опитате да решите споровете си доброволно, тъй като това зависи от Вас, а ако не успеете да постигнете съгласие с другата страна, то тогава Вие нищо не губите. Остава открита възможността да се обърнете към Държавата, която чрез своята съдебна система да се заеме със случая Ви.

Най-доброто за вас

Ако опитате чрез медиация, няма за какво да съжалявате. Ако успеете, ще постигнете разрешение на проблема днес и то по начин, който Ви удовлетворява, вместо да чакате чуждо решение, неясно какво, неясно кога, но някога в бъдещето, когато интересите и потребностите Ви биха били други. Чрез медиация – решавате Вие, решавате сега, решавате това, което е добро за Вас.

Как протича медиацията

На първо място следва да се има предвид, че медиацията е удачна за прилагане при търговски, имотни, договорни, семейни и трудови спорове. Медиaцията може да се прилага независимо от обстоятелството дали по спора се води съдебно производство или не.

На първо място следва да се има предвид, че медиацията е удачна за прилагане при търговски, имотни, договорни, семейни и трудови спорове. Медиaцията може да се прилага независимо от обстоятелството дали по спора се води съдебно производство или не.
Ако сте решили да опитате чрез медиация, първата стъпка е да заявите желанието си за провеждане на процедурата. Това можете да направите като се свържете по телефона, изпратите имейл или дойдете в офиса. Накратко е необходимо да разкажете за естеството на проблема, да оставите Вашите координати за връзка, както и тези на насрещната страна.
Вие сами можете да поканите другата страна да участва в процедура по медиация, но ако нямате възможност или не желаете да направите това, тогава медиаторът се свързва с нея. Поканата може да стане по телефон, имейл, писмо или на място в зависимост от избрания от Вас начин и съобразно конкретния случай като направените разходи във връзка с поканата се поемат от заявителя.
На уговорения ден и час страните се явяват за провеждане на среща по медиация. В началото на срещата медиаторът разяснява накратко на страните как ще протече самата процедура.
За начало на медиацията се счита моментът, в който страните заявят писмено съгласието си за участие в процедурата.

На този етап от процедурата се пристъпва към изслушване на страните, при което всяка от тях изказва своята гледна точка. Започва едната страна, която разказва свободно за своето виждане по спора, след което се дава същата възможност и на насрещната страна да изкаже своето мнение. Медиаторът води процедурата по изслушванията на страните, следи за добрия тон, задава насочващи въпроси.
Възможно е в хода на процедурата да се премине и индивидуални срещи между медиатора и всяка от страните. На тези срещи се обсъждат въпроси, които страната не би искала да сподели с другата страна. Информацията, предоставена на медиатора от индивидуалният си разговор със страната е поверителна и той може да разкрива обстоятелства, станали му известни на тези срещи, само с изричното съгласие на страната. Целта на тези срещи е да се разберат скритите мотиви на страните, да се навлезе по-дълбоко в същността на проблема, а и страната да осъзнае последиците от изхода на спора. Индивидуалните срещи не са задължителни, те се провеждат при съгласие и желание на страните, а също и по предложение на медиатора, когато той счита, че в конкретния случай такива срещи биха имали положителен резултат за разрешаването на спора.
Процедурата по медиация може да протече в рамките на една или няколко срещи.

В случай, че страните постигнат съгласие по всички или по някои от спорните моменти, процедура по медиация приключва със споразумение. Не е задължително споразумението да е в специална форма, но в интерес на страните е, то да е в писмена форма. Споразумението, освен това може да бъде с нотариално заверени подписи на страните, а също така, при висящо дело, може да бъде внесено в съда за одобрение. Каква е най-удачната форма за споразумението, зависи от конкретния случай.

Такса

Таксите и разходите се понасят поравно от страните, освен ако е уговорено друго. Страните заплащат регистрационна такса и такса за медиация.

  • Цена за консултация – 40лв. Дължи се от страната инициатор.
  •  300 лв. такса за медиация / без значение броя на сесиите/ при спорове между граждани или спорове, свързани с имуществен интерес под 10 000лв.
  • при спорове, с имуществен интерес над 10 000лв. се дължи 5% от стойността на интереса.
  • при участие на повече от две страни в спора се заплаща допълнителна такса в размер на 30% увеличение за всяка допълнителна страна

Сумата за медиация се внася преди процедурата, по банков път.

Имате допълнителен Въпрос?

Политика за поверителност